Επιδότηση Ηλιακού Θερμοσίφωνα 2023

Το νέο πρόγραμμα επιδότησης «Αντικατάσταση και ανακύκλωση Ηλεκτρικών θερμοσιφώνων» αφορά την αντικατάσταση ηλεκτρικού θερμοσίφωνα με καινούργιο ηλιακό θερμοσίφωνα. Ο σχεδιασμός του προγράμματος έχει στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων, την μεγάλη εξοικονόμηση κόστους ενέργειας για τους πολίτες και παράλληλα την επίτευξη ενός καθαρότερου περιβάλλοντος στις πόλεις μας και την υγεία όλων μας.

Χαρακτηριστικά Προγράμματος

Επιλέξιμες είναι όλες οι κατοικίες (κύριες ή δευτερεύουσες) εφόσον οι αιτήσεις υποβάλλονται από διαφορετικά Φυσικά Πρόσωπα.

Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 50% έως και 60% βάσει της εισοδηματικής κατηγορίας του ωφελούμενου.

Στόχος είναι μέσω του προγράμματος να εγκατασταθούν μέχρι το τέλος του έτους 190.000 νέα θερμικά ηλιακά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΕΠΙΛΟΓΗ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Αυθεντικοποίηση στοιχείων & αίτηση ένταξης στην επιδότηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας allazothermosifona.gov.gr.

Δυνατότητα σύνδεσης με ΑΑΔΕ για Εξαρτόμενα Μέλη και Μονογονεϊκή οικογένεια.

11ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος οικίας.

Ύπαρξη ή Μη μέλους ΑΜΕΑ στην οικογένεια και προσκόμιση αντίστοιχου πιστοποιητικού.

Μοναδικό αριθμό Κινητού τηλεφώνου.

Οικιακοί καταναλωτές με τοποθετημένο Ηλεκτρικό Θερμοσίφωνα.

Φυσικά πρόσωπα γεννημένα μετά τις 1/1/2006, Φορολογική Δήλωση 2021,

Δυνατότητα 2 αιτήσεων ανά οικογένεια (κύρια & δευτερεύουσα).

Βαθμολόγηση βάσει ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ κριτηρίων (ΑΜΕΑ, Μονογονεϊκές, Εξαρτώμενα Μέλη) Πρόταση: ΑΜΕΑ 31%, Μονογονεϊκές 31% ,Εξαρτώμενα Μέλη 38%

Για την κατάταξη των αιτήσεων χρηματοδότησης λαμβάνεται υπόψη η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία. Σε περίπτωση αιτήσεων που ισοβαθμούν, η κατάταξη γίνεται με βάση την βαθμολογία σε επιμέρους κριτήρια, και σύμφωνα με την σειρά προτεραιότητας Κ1(ΑΜΕΑ)/ Κ2(Μονογονεϊκές) /Κ3(αριθμός εξαρτώμενων τέκνων).

Στην περίπτωση που η βαθμολογία είναι η ίδια σε όλα τα κριτήρια, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής της αίτησης (προγενέστερες αιτήσεις προηγούνται)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Η συμμετοχή κάθε Δικαιούχου στο Πρόγραμμα σημαίνει τη ρητή αποδοχή της υποχρέωσης παράδοσης της Παλαιάς Συσκευής στον Προμηθευτή που εξαργυρώνει το voucher.

Η συμμετοχή κάθε Προμηθευτή Λιανικής στο Πρόγραμμα σημαίνει τη ρητή αποδοχή της υποχρέωσης:

  1. Δήλωσης / Επιβεβαίωσης Καταλληλότηταςτης Παλαιάς Συσκευής προς Ανακύκλωση.
  2. Σήμανσης (μέσω QR Code) και Καταγραφής της Παλαιάς Συσκευής στην πλατφόρμα του Προγράμματος.
    • Η Παλαιά Συσκευή (περίπτωση Ηλεκτρικών Θερμοσιφώνων) αποτελείται από Ένα μέρος με σήμανση.
    • Η Παλαιά Συσκευή (περίπτωση μη Επιλεκτικών Ηλιακών Θερμοσιφώνων) αποτελείται από Δύο μέρη (Boiler & Solar Panel) με σήμανση.

Παραλαβής της Παλαιάς Συσκευής από τον Δικαιούχο.

Παράδοσης της Παλαιάς Συσκευής σε Φορέα Ανακύκλωσης.

Η επιβεβαίωση της παράδοση σε Προμηθευτή της Παλαιάς Συσκευής αποτελεί καταληκτικό ορόσημο της ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων του Δικαιούχου.

Η επιβεβαίωση της παράδοσης σε Φορέα Ανακύκλωσης αποτελεί καταληκτικό ορόσημο της ολοκλήρωσης του Κύκλου Πώλησης.